Internal vacancy notice / External vacancy:

Tècnic/a en Bioinformàtica (Interactòmica)


Reference code: BEMPASBIOINFE1718

Description

La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica de la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat i la recerca innovadora. El Grup de Recerca de Bioinformàtica i Estadística Mèdica (BEM), grup consolidat, reconegut per la Generalitat (2014 SGR 596), és un grup interdisciplinar que integra les ciències de la vida, l’estadística i la informàtica en el context de la Biologia de Sistemes, amb un èmfasi molt especial en l’estudi de les bases genètiques de les malalties complexes.

El/La candidat/a seleccionat/ada realitzarà tasques de suport al Grup de recerca BEM. Les tasques a desenvolupar inclouen la programació i implementació d'eines bioinformàtiques en el camp de la bioinformàtica estructural amb un interès específic en el desenvolupament d'interfícies gràfiques pel modelat de pèptids. També realitzarà tasques de manteniment de pàgines web i de bases de dades.

Requirements

- Cicle Formatiu de Grau Superior en l'àmbit de la informàtica
- Acreditació del nivell de suficiència en llengua catalana (Nivell C1)
- Nivell B2 anglès
- Experiència en programació avançada en C++ i Phyton.
- Experiència en el desenvolupament d'interfícies web per eines bioinformàtiques: web-servers i bases de dades
- Experiència en eines de visualització de dades d'estructura de proteïnes
- Experiència en el tractament de dades de cristal·lografia de estructures de proteïnes (fitxers de coordenades atòmiques del PDB)

The following will be considered advantages

Titulació universitària en l'àmbit.
- Experiència en altres llenguatges informàtics
- Experiència en els desenvolupament de GUIs
- Capacitat d'organització i comunicació

Documentation to be submitted

- Currículum vitae complet (format Europass)
- Declaració jurada de la veracitat de les dades del currículum vitae i, si escau, altres documents de suport.
- Carta de motivació per presentar la candidatura.

Offered

- Personal de suport al projecte d’I+D+I BIO2017-83591-R/MINECO/AEI/FEDER,UE cofinançat pel Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la sociedad, del Ministerio de Economía y Competitividad (cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional).
- Incorporació dins el grup professional de Personal tècnic d'Administració i Serveis de la UVic-UCC, en la categoria de Tècnic/a Superior.
- Contracte laboral temporal per 2 anys
- Jornada a temps complet
- Salari brut anual: 27.471,60€